×

Login Utilizator

Manastirea Aninoasa

înapoi

Este aºezatã în sud-estul satului, pe o terasã din stânga Bratiei, la altitudinea de 460 m, lângã Ocolul Silvic Aninoasa. Preotul Ioan Rãuþescu ne-a lãsat o valoroasã monografie a acestui preþios ansamblu arhitectonic de tradiþie brâncoveneascã.
A fost ziditã ºi înzestratã cu moºii de marele clucer Tudoran Vlãdescu în 1677. Înaintea acestei bisericii, în Aninoasa se afla o bisericuþã, dupã cum relateazã mitropolitul Neofit al Ungro--Vlahiei, care a vizitat mãnãstirile muscelene în 1746; ea fusese ziditã de Tudoran Aninoºanu vel clucer, "care pe urmã s-au cãlugãrit".

Pisania, sãpatã în piatrã, deasupra uºii de la intrare, are urmãtorul cuprins: "Cu vrerea Tatãlui ºi Fiului ºi cu sãvârºirea Sfântului Duh, zidutu-se-au aceastã sfântã bisericã den temelia cu îndemnarea cinstitului marelui arhiereu pãrintele nostru sfântul Nicolae cutotvoreþ, ca sã fie bisericã de mir, dentru osteneala robului lui Dumnezeu Tudoran biv vel Clucer i Jupanita ego Alexandra. Iar când au fost la sfârºitul sfintei biserici, despãrþindu-l Dumnezeu de soþie de s-au pristãvit, primit-au cinul îngeresc de s-au cãlugãrit ºi-i fu numele Teodosie monah. ªi au numit sfânta bisericã sã fie mãnãstire de obºte de cãlugãri, în zilele luminatului Domn Io Duca Voievod. M-þa Septevrie din 20 leat 7186 (= 1677). Pis popa Stan ot Bãjeºti".

Adresa: Sat Aninoasa ,la 18 km de sud -vest de Campulung
Localitatea: Aninoasa, judetul Arges

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel