×

Login Utilizator

Biserica Sf. Dumitru - Posta

înapoi

Amplasarea bisericii în spatele Palatului Poºtelor, a fãcut ca aceasta sã primeascã terminaþia de "Poºtã". Clãdirea poºtei a devenit în 1972, Muzeul Naþional de Istorie al României.
Cealaltã denimire, "Sfântul Dumitru de Jurãmânt", îºi are istoria în vechime, atunci când înainte de judecatã pârâtul ºi acuzatorul depuneau jurãmântul în faþa preotului cã nu vor minþi.
Pe locul actualei biserici se afla la început o altã bisericã la începutul secolului al XIV-lea lângã casele boierilor Bãlãceni. Bisericã arsã de ienicerii lui Sinan Paºa.
Dintr-un document din 1589 se atestã cã doamna Ecaterina, soþia lui Alexandru Mircea, face unele donaþii cãtre Mãnãstirea Sfântul Dumitru din Bucureºti.
În 1674 Badea Bãlãceanul, conte al Sacrului Imperiu Roman al Naþiunii Germane, Matei Bãlãceanul ºi aga Constantin Bãlãceanul, ginerele lui ªerban-Vodã Cantacuzino înalþã o nouã bisericã. ªi ce-a de-a doua bisericã sfârºeste tragic.
A treia bisericã a fost construitã din piatrã si a fost ctitoritã între anii 1741-1746 de Stroe Râmniceanu ºi de nepotul sãu, Radu Atanasievici, logofãt de vistierie. Spre sfârºitul secolului al XVIII-lea situaþia bisericii era criticã: în anul 1797 era dãrãpãnatã, în 1802 a fost avariatã de cutremur; iar la 28 august 1804 a fost incendiatã. Pe fundaþie s-a construit primul sediu al "Conservatorului de Muzicã ºi Declamaþiune".
A patra bisericã a început sã fie ridicatã în anul 1819. Actualul locaº apare în forma actualã datoritã episcopului Constandie Filitti, înmormântat în naos, continuatã sub urmaºul sãu episcopul Gherasim Rãtescu, terminatã ºi împodobitã de Episcopul Chesarie ºi sfinþitã la 26 octombrie 1843.
Picturile sunt realizate de elevi ai pictorului italian Giuliani.
Dupã marele incendiu din 23 martie 1847, când i s-a ars acoperiºul ºi pictura, biserica este reparatã în 1852 de cãtre Episcopul Filotei al Buzãului, care îi face acoperiº nou, consolideazã zidurile, iar pictura a fost restauratã de Carol Pop de Szatmary.
Biserica devine o ruinã în anul 1912, dar este salvatã de istoricul Ioan C. Filitti, care face intervenþii pe lângã primarul oraºului pentru reparaþii. Clãdirea este redeschisã pe 30 mai 1930.
Biserica a fost renovatã în exterior în 1964-1966 ºi dupã 1977. În anul 1986 au fost montate trei centuri de beton armat, a fost refãcut acoperiºul ºi s-a consolidat turla de lemn.

Adresa: Str. Francezã nr. 1
Localitatea: Sectorul 3, judetul Bucuresti

Biserica Sf. Dumitru - Posta
Biserica Sf. Dumitru - PostaBiserica Sf. Dumitru - PostaBiserica Sf. Dumitru - PostaBiserica Sf. Dumitru - Posta

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate.