×

Login Utilizator

Biserica Lucaci

înapoi

În anul 1736 mitropolitul ªtefan al Þãrii Româneºti ridica în marginea de atunci a Bucureºtilor, în mahalaua Lucaciului, cum spune actul de întemeiere, o bisericã de zid cu hramul Sfântului ierarh Nicolae. Biserica înlocuia o alta mai veche, din lemn care, din trecerea vremii, se stricase.
Biserica mitropolitului ªtefan va dãinui un secol, pânã la 1838 când va fi surpatã la cutremur. Parohul de atunci, loan Cãlãraºanul, va trece de îndatã la înãlþarea unei noi biserici, cu ajutorul a doi negustori macedoneni. Noua bisericã va fi sfinþitã de mitropolitul Nifon al Þãrii Româneºti în primãvara anului 1842.
Necazurile nu vor înceta, cãci la 23 martie 1847 biserica va cãdea pradã "focului celui mare", care a mistuit tot centrul Bucureºtilor în ziua de Paºti. Biserica va fi refãcutã în trei ani. Biserica se afla în starea în care s-a mentinut pânã azi.
Pentru refacerea bisericii dupã incendiu a contribuit ºi Anton Pann, enoriaº al parohiei ºi cântãreþ onorific la strana dreaptã a bisericii. Iar la moartea sa, petrecutã în noiembrie 1854, a fost îngropat în dreptul ferestrei proscomidiei bisericii.
Întrucât dintre vechile odoare de la biserica mitropolitului ªtefan, biserica a moºtenit moaºtele Cuviosului Stelian si ale Sfinþilor Haralambie, Elefterie si Onufrie, cu trecerea timpului a crescut evlavia pentru Cuviosul Stelian, încât a apãrut ca principal hram cinstirea acestui Cuvios. Nemaifiind nici o altã bisericã închinatã ocrotitorului copiilor, cu vremea biserica a început sa fie cunoscutã ca Biserica Sfântul Stelian - Lucaci. Slujbele de fiecare miercuri savârsite în cinstea cuviosului si prãznuirea numelui sau la 26 noiembrie atrag numeroºi credincioºi din tot oraºul.
La cutremurul din 4 martie 1977, biserica a suferit stricãciuni, încât a fost necesarã consolidarea bisericii, urmatã de pictarea din nou a interiorului. Pictura s-a executat de pictorul Dumitru Bãnicã în perioada 1982 - 1986, prin contribuþia a numeroºi credincioºi.

Adresa: Str. Logofatul Udriste, Nr. 6-8
Localitatea: Sectorul 3, judetul Bucuresti

Biserica Lucaci
Biserica LucaciBiserica LucaciBiserica Lucaci

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel