×

Login Utilizator

Biserica Greceasca

înapoi

În Transilvania, prezenþa negustorilor greci, care aduceau þesãturi orientale ºi mirodenii, este cunoscutã încã de la sfârºitul veacului al 16-lea, devenind mai activã în secolul urmãtor. Dupã anexarea provinciei de cãtre Habsburgi, „cârmuirea austriacã” a organizat companii, dintre care douã la Braºov ºi Sibiu, care cuprindeau ºi mulþi aromâni pe lângã greci. Ei au beneficiat de protecþia bogatului ºi opulentului domn al Þãrii Româneºti Constantin Brâncoveanu.Un descendent al sãu, banul Grigore a construit pe cheltuiala sa, pentru negustorii greci ai Companiei, o bisericã la Braºov, pe atunci oraºul sãsesc Kronstadt, chiar peste drum de Biserica Neagrã a luteranilor. Însuºi împãratul austriac Iosif al II-lea a autorizat construcþia în anul 1787. Biserica s-a edificat între 1787-1789. Mai târziu, biblioteca ctitorului, care era printre „cei mai învãþaþi boieri ai Þãrii Româneºti”, cu cãrþi greceºti, latineºti, italieneºti, a fost adãpostitã într-o clãdire alãturatã ca ºi arhiva Companiei.Interiorul „Bisericii Greceºti”, care mai pãstreazã câteva icoane din þara lui Palamas, precum ºi faþada împodobitã cu blazoane ºi arabescuri pline de fantezie, indicã numaidecât „caracterul exotic al acestor strãini”, pe care cetatea „s-a înduplecat sã-i primeascã”. În curte se mai vãd pietrele de mormânt, „pe jumãtate ºterse” ale mitropoliþilor Nectarie ºi Dionisie, care au murit în pribegie la Braºov dupe 1821. Cimitirul, cam înghesuit între bisericã ºi zidul medieval al cetãþii, are ºi inscripþii moderne, ultima fiind din 1989, ca mãrturie cã, oricât de micã ar fi comunitatea, mai existã încã o conºtiinþã a identitãþii ei.


Adresa: Str. George Bariþiu , Nr. 12
Localitatea: Brasov, judetul Brasov

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel